Phần mềm Caesium nén ảnh hàng loạt

 29/11/2018, 19:16

Nén ảnh hàng loạt, hỗ trợ chọn hàng loạt ảnh từ thư mục, giảm dung lượng ảnh tốt nhưng vẫn giữ chất lượng ảnh.

Danh sách file (1 files)