HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO